Informacje

 1. Dla nowych uczniów i ich rodziców dostępne są loginy i hasła do konta ucznia i rodzica do e-dziennika.
 2. Proszę o aktualizację danych osobowych (imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów).
 3. Wszystkie zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów dostępne są w dziale „Pliki szkoły” w librusie.
 4. W tym samym dziale dostępne jest kalendarium szkoły. Proszę o zwrócenie uwagi na dni, w których obowiązuje strój galowy.
 5. Zamiast dnia otwartego jest możliwe spotkanie z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu terminu
 6. Obecny statut szkoły obowiązuje zgodnie z przepisami do 30 listopada 2017r.i jest dostępny w librusie.
  Uwaga: Z nowym statutem rodzice zostaną zapoznani w grudniu 2017r.
 7. Programy: wychowawczo-profilaktyczny, również będą dostępne w librusie, lecz czekają na uchwalenie przez Radę Rodziców. Uprzejmie proszę, aby rodzice się zapoznali z powyższymi dokumentami.
 8. Wewnętrzne nr telefonów, aby bezpośrednio łączyć się z daną osobą, a nie przez sekretariat.
  Pedagog gimnazjum – wew. 10
  Pedagog SP – wew. 12
  Pokój nauczycielski – wew. 16
 9. Bardzo proszę o przekazanie do sekretariatu szkoły, w terminie do 15 września 2017r. następujących dokumentów (w przypadku ich posiadania przez dziecko):
  – kserokopii opinii o dziecku wydanej przez psychologa, pedagoga lub innego specjalistę z zakresu wspomagania rozwoju;
  – kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
  – oryginałów zaświadczeń lekarskich o pozostawaniu dziecka pod opieką specjalistów w przypadku przewlekłych chorób (z wyszczególnieniem zaleceń do postępowania z dzieckiem).
 10. Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej dla uczniów – rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:
  – programy pomocy materialnej realizowane przez MOPS;
  – stypendium szkolne – gdy dochód rodziny nie przekracza 514 zł netto na osobę; wnioski przyjmowane są w filiach MOPS do 15 września 2017;
  – sfinansowanie lub dofinansowanie gorącego posiłku dla dziecka w szkole po spełnieniu określonego kryterium dochodowego;
  – zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;
  Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Filiach MOPS i na stronie internetowej MOPS.
  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany we współpracy MOPS i placówek oświatowych – pomoc w formie gorących posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły w liczbie zależnej od miesięcznych limitów wyznaczanych przez MOPS – rodzice, którzy chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w dniu dzisiejszym do wychowawcy klasy.
 11. Zachęcamy do włączenia się w organizację planowanego pikniku szkolnego dla uczniów SP i Gimnazjum (maj/czerwiec 2018) i Wszystkich chętnych i mających pomysły na nowe atrakcje prosimy o zgłaszanie się u wychowawców. Po stworzeniu listy koordynatorzy skontaktują się z chętnymi osobami.
 12. Istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Cena za obiad dla SP 8 zł, a gimnazjum 9 zł. Nieobecność na obiedzie zgłaszamy w stołówce do godz. 8:00.
 13. Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z rocznika 2005/2006. Zajęcia odbywają się w naszej szkole na małej sali gimnastycznej w poniedziałek o godz. 15:45 – 16:15 i czwartek o godz. 15:00 – 15:45. Chętnych proszę o wpisanie dziecka na listę. Do odbioru są również wyniki badań z poprzedniej edycji programu. Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzisiaj po zebraniu z rodzicami o godz. 18:30 w sali 5.

Dokumenty

 1. Zgoda na publikację wizerunku w przypadku zmiany decyzji oraz dla nowych uczniów.
 2. Wnioski dotyczące uczestnictwa dzieci w zajęciach religii i/lub etyki.
 3. UWAGA: Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów dyrektor szkoły przekazuje informację organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednia zajęcia etyki w grupach międzyszkolnych. Organ prowadzący wskazuje szkołę, w której takie zajęcia się odbywają.
 4. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas 4-7 SP oraz II – III gimnazjum. Jeżeli rodzić nie wyraża zgody na uczestnictwo dziecka w w/w zajęciach to składa rezygnację. Rezygnację rodzice składają na zebraniu 11 września 2017r. lub do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2017r.

 

Składki

 1. Ubezpieczenie płatne w wysokości 40 zł. Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia dla dzieci trenujących w klubach. Koszt dodatkowego ubezpieczenia 20zł. Termin płatności do 22 września 2017r.
  Ubezpieczyciel: GOTHAER, suma ubezpieczenia 19 000 tysięcy zł.
 2. Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą 30 zł od dziecka (ustalenie Rady Rodziców).
 3. Zbiórka 2,5 zł na jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji (6 zabiegów w ciągu roku szkolnego, co 6 tygodni, 6 szt. szczoteczek).
 4. Klasowy papier ksero.

Wybory

 1. Klasowa Rada Rodziców.
 2. Jeden przedstawiciel z klasy do Rady Rodziców.
 3. O Zebraniu Rady Rodziców wybrani przedstawiciele klasowi zostaną poinformowania w późniejszym terminie.

 

Print Friendly, PDF & Email