Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji do szkół

*

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?

Zgodnie z informacją MEN z dnia 19 maja 2020 roku wnioski do szkół będzie można składać w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą dostępne od 15 czerwca 2020 roku na stronie krakow.e-omikron.pl, która obsługuje rekrutację do szkół na terenie miasta Krakowa.

*

Od kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać  od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

*

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?

Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

*

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów, które są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście jest dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów. Wspomniane kryteria to:

 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty można dostarczyć do szkoły w wersji elektronicznej.

Ponadto do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – w terminie od 26 czerwca do 10 lipca,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

*

Ile klas / szkół mogę wybrać?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, a w nich dowolną liczbę oddziałów klas pierwszych. Wybór większej liczby szkół i oddziałów, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów powinna być zgodna z preferencjami kandydata, należy na pierwszym miejscu wskazać oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.

*

Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?

Tak, można złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej lub szkoły w innej miejscowości obsługiwanej przez inny system rekrutacji elektronicznej. W takiej sytuacji uczeń może dostać się do więcej niż jednej szkoły. Decyzję o wyborze szkoły podejmie w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów do wybranej szkoły.

*

W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?

Rejestracja do systemu rekrutacji elektronicznej Omikron dla wszystkich kandydatów będzie odbywać się z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

*

Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?

Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

*

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Przykład:

Kandydat 1
1) Oddział A w szkole nr 1 – zbyt mała liczba punktów
2) Oddział B w szkole nr 2 – zbyt mała liczba punktów
3) Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

Kandydat 2

1) Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

W pierwszej kolejności do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 jest brany pod uwagę kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, a nie kandydat 2, który oddział C w szkole nr 3 wybrał na pierwszym miejscu.

Podsumowując, nie ma możliwości, aby ucznia nie było na liście w danym oddziale, a na tej samej liście znalazł się inny kandydat, który miał mniejszą liczbę punktów tylko dlatego, że dany oddział wskazał na wyższej pozycji we wniosku.

*

Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Uczeń może uzyskać punkty za:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:

 • wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
 • wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
 • wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:

 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
  – celujący  – 18 punktów,
  – bardzo dobry  – 17 punktów,
  – dobry  – 14 punktów,
  – dostateczny   – 8 punktów,
  – dopuszczający – 2 punkty,
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
 • inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.

*

Czy w tym roku będzie druga rekrutacja? Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły?

W bieżącym roku szkolnym ze względu na przesunięcie terminów rekrutacji nie będą wyznaczone terminy postępowania uzupełniającego. Jednakże szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą przyjmować kandydatów po zakończeniu pierwszej rekrutacji. Warto śledzić na bieżąco informacje podawane przez szkoły.

Print Friendly, PDF & Email