INFORMACJE NA PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI


1. Ubezpieczeniem zajmuje się Rada Rodziców i udziela szczegółowych informacji. Z informacji, jakie posiadamy od Rady Rodziców, ubezpieczenie jest płatne w wysokości 40 zł. Koszt ubezpieczenia + ubezpieczenie dla dzieci trenujących w klubie wynosi łącznie 40 zł. Termin płatności do 27 września 2019r.

2. UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Ubezpieczyciel: GOTHAER, suma ubezpieczenia 20 000 tysięcy zł.

Zakres ubezpieczenia i OWU zostanie zamieszczony w plikach szkoły na librusie po otrzymaniu od Rady Rodziców.

3. Wychowawcy klas/nauczyciele nie pośredniczą w zbieraniu i nie zbierają żadnych wpłat, czyni to skarbnik klasowy.

4. Wpłata na Radę Rodziców zostanie ustalona przez nową Radę Rodziców i podana w późniejszym terminie za pośrednictwem librusa.

5. Zbieramy od rodziców następujące dane we wszystkich klasach (w starszych należy przeprowadzić aktualizację danych): imiona i nazwiska uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów .

6. Rozdać i zebrać od wszystkich rodziców zgody na publikację wizerunku dziecka i/lub umieszczenia danych osobowych na stronie www szkoły (NOWY WZÓR dostępny w plikach szkoły na librusie). W przypadku gdy nie będzie rodzica to dać dziecku następnego dnia do wypełnienia. Wszystkie zgody zebrane w komplecie składamy do sekretariatu szkoły. Zgody podpisuje dwoje rodziców/opiekunów prawnych, o ile to jest możliwe.

7. Zebrać od wszystkich rodziców wnioski na uczestnictwo dzieci w zajęciach religii i/lub etyki w OP, w klasie 1a, 1b i 1c SP, jeżeli ich jeszcze nie wypełnili opiekunowie prawni, a także od wszystkich nowych uczniów we wszystkich klasach. W przypadku gdy uczeń w zeszłym roku nie uczęszczał na zajęcia religii, a w tym roku będzie uczęszczał to również rodzic wypełnia taki wniosek. Wzór oświadczenia dostępny w plikach szkoły na librusie. Wszystkie zgody zebrane w komplecie składamy do sekretariatu szkoły.

UWAGA: Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów dyrektor szkoły przekazuje informację organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednia zajęcia etyki w grupach międzyszkolnych. Organ prowadzący wskazuje szkołę, w której takie zajęcia się odbywają.

8. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas 4-8 SP. Jeżeli rodzić nie wyraża zgody na uczestnictwo dziecka w w/w zajęciach to składa rezygnację. Rezygnację rodzice składają na zebraniu 16 września 2019 r. lub do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r. Wzór dokumentu znajduje się w plikach szkoły na librusie. Wszystkie rezygnacje zebrane w komplecie składamy do nauczyciela uczącego WDŻ, a nauczyciel uczący przekazuje je do sekretariatu szkoły. Zajęcia z WDŻ odbywają się będą przed lekcjami lub po lekcjach i w planie lekcji pojawią się najwcześniej od 17 września 2019 r. Poinformujemy o rozpoczęciu zajęć przez librusa i prosimy również o sprawdzanie planu lekcji dostępnego na librusie. Wychowawców proszę o przedstawieniu na zebraniu informacji dotyczących WDŻ przygotowanych przez Panią M. Piech i dostępnych w plikach szkoły na librusie (jest to obowiązkowe). W przypadku problemów z plikami szkoły materiały będą dostępne w wersji papierowej i będą dostępne u Pani M. Piech. Pani M. Piech w trakcie trwania zebrania będzie do dyspozycji rodziców.

9. Kalendarium (propozycję dni wolnych musi jeszcze zaopiniować RR i SU), terminy zebrań, (zamiast dnia otwartego jest możliwe spotkanie z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu terminu).


10. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowymi systemami oceniania (znajdują się one w librusie) i obecnym statutem szkoły. Poinformować, iż powyższe dokumenty są dostępne w librusie.

Zapoznać rodziców z pozostałymi wymaganiami zawartymi w paragrafie 32 Statutu Szkoły.

Poinformować o zmianach w statucie, które wprowadzone zostały na sierpniowej RP, a znowelizowany statut zostanie zamieszczony do końca września na stronie szkoły.

11. Poinformować, że programy: wychowawczo-profilaktyczny jest na stronie www szkoły. Przedstawić lub poprosić, aby rodzice się zapoznali z powyższymi dokumentami.

12. Przekazać rodzicom na zebraniu i zebrać w dniu zebrania od rodziców kwestionariusze dotyczących ważnych informacji dziecka i rodziny. W przypadku braku rodzica na zebraniu zebrać od rodziców kwestionariusze do 20 września 2019 r. Kwestionariusze dostępne są w plikach szkoły. Podsumowanie z uzyskanych danych wychowawcy (informacje wychowawcy o klasie) składają i wicedyrektora szkoły i pedagoga szkolnego w terminie do 24 września 2019 r.

13. Wybrać po jednym przedstawicielu z klasy do Rady Rodziców.

14. Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 18:00 w s. 18.

15. Poinformowanie o terminie składania przez ucznia deklaracji wyboru języka, który będzie zdawał na egzaminie ósmoklasisty: do 30.09.2018 r. /dotyczy kl. 8 SP/. Deklaracje dostaną uczniowie w późniejszym terminie. Przekazać rodzicom aby uczniowie dokonywali przemyślanych wyborów.

16. Wychowawcy klas 8 SP zapoznają rodziców na zebraniu z możliwymi sposobami i formami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Komunikaty o dostosowaniach znajduje się na stornie oke.krakow.pl w egzaminie ósmoklasisty.

17. Informacja dla rodziców uczniów klas 8 SP. Przekazanie informacji, że dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty jest możliwe na podstawie: a) opinii psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; c) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; d) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Wszystkie opinie i orzeczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15 października 2019 r.


18. Poinformować rodziców o wewnętrznych nr telefonów, aby bezpośrednio łączyć się z daną osobą, a nie przez sekretariat.

Pedagog gimnazjum – wew. 10 Pedagog SP – wew. 12 Pokój nauczycielski – wew. 16 Świetlica – wew. 19

19. Poinformowanie o przekazaniu do sekretariatu szkoły, w terminie do 20 września 2019 r. następujących dokumentów (w przypadku ich posiadania przez dziecko): kserokopii opinii o dziecku wydanej przez psychologa, pedagoga lub innego specjalistę z zakresu wspomagania rozwoju; kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka; kserokopii oryginałów zaświadczeń lekarskich o pozostawaniu dziecka pod opieką specjalistów w przypadku przewlekłych chorób (z wyszczególnieniem zaleceń do postępowania z dzieckiem).


20. Poinformowanie o formach pomocy materialnej dla uczniów – rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

 programy pomocy materialnej realizowane przez MOPS;
 stypendium szkolne – gdy dochód rodziny nie przekracza 528 zł netto na osobę; wnioski przyjmowane są w filiach MOPS do 15 września 2019 r.;  sfinansowanie lub dofinansowanie gorącego posiłku dla dziecka w szkole po spełnieniu określonego kryterium dochodowego;  zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego; Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Filiach MOPS i na stronie internetowej MOPS. Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany we współpracy MOPS i placówek oświatowych – pomoc w formie gorących posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły w liczbie zależnej od miesięcznych limitów wyznaczanych przez MOPS – rodzice, którzy chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w dniu dzisiejszym do wychowawcy klasy.

21. Przypomnieć rodzicom o możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.


1. Należy wypełnić kartę zapisu dziecka na stołówkę i złożyć ją po wypełnieniu u prowadzących stołówkę. Karty są do pobrania na portierni szkolnej.
2. Uczniowie korzystający z obiadów będą otrzymywać dwa karnety (niebieski i czerwony). Korzystający z obydwu dań otrzymają dwa karnety, a z jednego jeden. Karnety będą wydawane po wpłynięciu wpłaty na konto.
3. Płatność za obiady jest z góry.

22. W związku z profilaktyką wszawicy prośba do rodziców o regularne przeglądy głów dzieci. Informacja dla wszystkich klas.

24. Informacja dla rodziców uczniów klas 1 SP (jeżeli nie mają zrobionych jako sześciolatek), 3 SP, 5 SP, 7 SP :

25. Bardzo prosimy poprosić i zachęcić rodziców do udziału w głosowaniu na projekt zgłoszony przez szkołę w budżecie obywatelskim. Projekt nasz ma tytuł „Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łagiewnikach” i jest oznaczony nr 2. Głosować można od 28 września – 7 października. Głosować mogą tylko mieszkańcy dzielnicy IX. Głosować można elektronicznie i tradycyjnie. Szczegółowe informacje na stronie budżetu obywatelskiego m. Krakowa.

Print Friendly, PDF & Email