Podmiot to jedna z dwóch głównych części zdania. Informuje o wykonawcy czynności.
Odpowiada na pytania: kto?, co?, np. Szczęśliwy człowiek dzieli swą radość z innymi. Szczęście odwróciło się od niego.

1. Funkcję podmiotu w zdaniu pełni najczęściej rzeczownik w mianowniku. Taki podmiot nazywamy podmiotem gramatycznym.

2. Niekiedy w funkcji podmiotu występuje kilka rzeczowników. Taki podmiot nazywamy podmiotem szeregowym.

3. Podmiotem może być również rzeczownik z wyrażeniem przyimkowym. Taki podmiot nazywamy podmiotem towarzyszącym.

4. W zdaniach, w których jest mowa o braku lub przybywaniu, funkcję podmiotu pełni rzeczownik w dopełniaczu. Taki podmiot nazywamy podmiotem logicznym. 

5. Niekiedy podmiot nie jest wyrażony odrębnym słowem, więc wykonawcy domyślamy się z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania. Taki podmiot nazywamy podmiotem domyślnym.

6. Jeżeli w zdaniu nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i nie możemy się go domyślić, mówimy wtedy o zdaniu bezpodmiotowym.

Zadanie

1. Ależ miał(e/a)m dziś szczęście! Opisz swój szczęśliwy dzień, używając w każdym zdaniu innego typu podmiotu. Wykorzystaj wszystkie!

2. Na kolejną lekcję przygotuj się, przesyłając na kanał „Galeria obrazów” zdjęcie obrazu, który szczególnie Ci się podoba.

Print Friendly, PDF & Email