Rok szkolny 2018/20019 – pierwsze zebranie

wpis w: Sprawy klasy 7 | 0

1. Kalendarium roku szkolnego

2. Nowy statut szkoły Statut-SP56 – najważniejsze zmiany:

1. Zwiększenie roli dziennika elektronicznego – to on służy do powiadamiania o wszystkich zmianach, przekazywania komunikatów i ogłoszeń.

2. Zmodyfikowane kryteria oceniania zachowania.
O przewidywanej rocznej ocenie zachowania uczeń i jego prawni opiekunowie informowani są na 7 dni roboczych przed klasyfikacją za pomocą dziennika elektronicznego poprzez wpisanie tej oceny. Wpis oceny zachowania do dziennika elektronicznego jest uznawany za pisemną formę poinformowania ucznia i jego opiekunów prawnych. Ocena przewidywana może w zależności od postępowania ucznia ulec zarówno podniesieniu, jak i obniżeniu przy wystawianiu ostatecznej oceny śródrocznej lub rocznej.
Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, przebywał pod wypływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość, ubliżył nauczycielowi lub pracownikowi Szkoły Podstawowej nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

3. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń jest informowany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej z równoczesnym wpisem tej oceny do dziennika. O przewidywanej rocznej ocenie uczeń i jego prawni opiekunowie informowani są na 7 dni przed klasyfikacją za pomocą dziennika elektronicznego poprzez wpisanie tej oceny.
Wpis oceny do dziennika elektronicznego jest uznawany za pisemną formę poinformowania ucznia i jego rodziców.
Ocena przewidywana może w zależności od pracy ucznia ulec zarówno podniesieniu, jak i obniżeniu przy wystawianiu ostatecznej oceny śródrocznej lub rocznej.
Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzanym
w formie pisemnej i ustnej.
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w ciągu 4 dni od terminu wystawienia tej oceny.

4. Szkoła udziela informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym.

5. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka u wychowawcy w terminie do tygodnia po powrocie dziecka do szkoły. Rodzic powinien wskazać konkretną datę oraz powód nieobecności, a wyjaśnienie absencji powinno być przekazane do wychowawcy jedynie w formie elektronicznej z konta rodzica. Usprawiedliwienie nieobecności podlega ocenie wychowawcy, który nie ma obowiązku go uznać, gdy nie zostaną spełnione przez rodzica kryteria formalne.
Usprawiedliwieniu nie podlegają spóźnienia.
W przypadku zwolnienia ucznia z lekcji rodzic powinien uprzednio poinformować o tym fakcie wychowawcę, pisemnie lub w formie elektronicznej. Informacja powinna zawierać zwrot: Biorę pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka poza terenem szkoły w tym terminie i jego samodzielny powrót do domu.

6. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego w szkole w celach niezwiązanych z nauką. Korzystanie z telefonu w celach edukacyjnych odbywa się wyłącznie w trakcie lekcji pod kierunkiem nauczyciela i za jego zgodą. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
W razie udokumentowanego uwagami negatywnymi (3 uwagi) łamania tych zasad uczeń otrzymuje pisemny zakaz wnoszenia telefonu na korytarz i do sal lekcyjnych na czas określony przez wychowawcę. Telefon pozostaje wówczas zamknięty w szafce ucznia, a o karze informowani są opiekunowie prawni.

7. Strój ucznia powinien być czysty, schludny oraz adekwatny do zajęć, w jakich uczeń uczestniczy, tak by nie zagrażało to bezpieczeństwu jego i innych uczniów. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki. Strój ucznia nie może nadmiernie eksponować gołego ciała. Nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków. Ponadto uczeń nie powinien przebywać na terenie szkoły w stroju, w którym ćwiczy na zajęciach wychowania fizycznego. Nie dopuszcza się ekstrawaganckiego wyglądu – farbowania włosów, mocnego makijażu.
W szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, dobrze trzymające się nogi, przewiewne.
Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:
W czasie zajęć wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych, uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane, należy używać jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej, jeśli tego wymagają wykonywane czynności, należy zdjąć ozdoby takie jak biżuteria, itp.
W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica, sukienka oraz ciemne półbuty. Brak stroju galowego wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi negatywnej.

3. Procedury bezpieczeństwa 

4. Finanse

Wychowawcy klas/nauczyciele nie pośredniczą w zbieraniu i nie zbierają żadnych wpłat, czyni to skarbnik klasowy.

5. Ubezpieczenie

Płatne w wysokości 40 zł. Koszt ubezpieczenia + ubezpieczenie dla dzieci trenujących w klubie wynosi 50 zł. Termin płatności do 21 września 2017r.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.
Ubezpieczyciel: GOTHAER, suma ubezpieczenia 19 000 tysięcy zł.
Zakres ubezpieczenia i OWU znajdują się w plikach szkoły na librusie.

6. Loginy i hasła do konta ucznia i rodzica do e-dziennika

7. Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł od dziecka pierwszego, 30 zł od dziecka drugiego, a za kolejne dzieci 0 zł (ustalenie Rady Rodziców).

8. Dane osobowe – aktualizacja

  1. imiona i nazwiska uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,
  2. imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza,
  3. adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów.

9. Zgody na publikację wizerunku dziecka i/lub umieszczenia danych osobowych na stronie www szkoły.

10. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz program profilatyczno-wychowawczy szkoły dostępne sa w librusie.

11. Wybory trójki klasowej i jednego członka do Rady Rodziców.

O Zebraniu Rady Rodziców wybrani przedstawiciele klasowi zostaną poinformowania w późniejszym terminie.

12. Prosimy o korzystanie z wewnętrznych nr telefonów, aby bezpośrednio łączyć się z daną osobą, a nie przez sekretariat.

Pedagog gimnazjum – wew. 10
Pedagog SP – wew. 12
Pokój nauczycielski – wew. 16

13. Prosimy o przekazanie do sekretariatu szkoły, w terminie do 14 września 2018 r. następujących dokumentów (w przypadku ich posiadania przez dziecko):

– kserokopii opinii o dziecku wydanej przez psychologa, pedagoga lub innego specjalistę z zakresu wspomagania rozwoju;
– kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
– kserokopii oryginałów zaświadczeń lekarskich o pozostawaniu dziecka pod opieką specjalistów w przypadku przewlekłych chorób (z wyszczególnieniem zaleceń do postępowania z dzieckiem).

14. Pomoc materialna dla uczniów

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

  1. programy pomocy materialnej realizowane przez MOPS;
  2. stypendium szkolne – gdy dochód rodziny nie przekracza 514 zł netto na osobę; wnioski przyjmowane są w filiach MOPS do 14 września 2018 r.;
  3. sfinansowanie lub dofinansowanie gorącego posiłku dla dziecka w szkole po spełnieniu określonego kryterium dochodowego;
  4. zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Filiach MOPS i na stronie internetowej MOPS.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany we współpracy MOPS i placówek oświatowych – pomoc w formie gorących posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły w liczbie zależnej od miesięcznych limitów wyznaczanych przez MOPS – rodzice, którzy chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w dniu dzisiejszym do wychowawcy klasy.

15.  Wszystkich chętnych w pomoc przy organizacji pikniku (1 czerwca 2019 roku) i mających pomysły na nowe atrakcje prosimy o zgłaszanie się u wychowawców. Po stworzeniu listy koordynatorzy skontaktują się z chętnymi osobami.

16. Istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Cena za obiad dla OP i klas 1-3 SP 8 zł, dla klas 4-8 SP i gimnazjum 9 zł. Nieobecność na obiedzie zgłaszamy w stołówce do godz. 8:00. Pojedynczo kupowane obiady są o 1 zł droższe.

17. Testy przesiewowe: badania pielęgniarskie w szkole.

Rodzice otrzymują druki, z którymi muszą udać się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie zwracają je do szkoły. Druki przed zebraniem przekaże wychowawcom pielęgniarka szkolna z prośbą o rozdanie rodzicom. Dzieci wcześniej są badane przez pielęgniarkę szkolną.

18.Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Nasza szkoła wspólnie z Radą Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (Przewodniczącym Dzielnicy Janem Stanisławem Pietrasem) napisała projekt i złożyła wniosek, który przeszedł wszystkie względy formalne i został dopuszczony do głosowania. Głosować można elektronicznie i tradycyjnie. W związku z powyższym zachęcamy rodziców do głosowania na nasz łagiewnicki projekt. Rodzice, którzy wypełnią karty do głosowania zostawiają wychowawcy.

19. Zielona Szkoła w Rytrze

ok. 400 zł od osoby

wyjazd w poniedziałek 15 października, powrót w piątek 19 października

20. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Są obowiązkowe dla tych uczniów, którzy mają takie wskazania w opinii PPP, ale mogą na nie uczęszczać także chętni uczniowie.

Print Friendly, PDF & Email