1. Wypisz z tekstu trzy czasowniki niedokonane i określ ich formę.
 2. Do czasowników z zadania 1 dopisz ich dokonane odpowiedniki.
 3. Wypisz z tekstu bezokolicznik. Odmień ten czasownik w trybie przypuszczającym/rozkazującym.
 4. Określ formę dowolnego rzeczownika z tekstu zaczynającego się na literę „s”.
 5. Odmień przez przypadki w obu liczbach dowolny rzeczownik rodzaju nijakiego.
 6. Wypisz po jednym przykładzie zaimka rzeczownego, przysłownego i przymiotnego.
 7. Do wyrazów wypisanych w zadaniu 6 dopisz słowa, które są przez nie w konkretnym przypadku zastępowane.
 8. Wypisz pięć przyimków i ułóż z nimi wyrażenia przyimkowe.
 9. Zapisz liczbę z tekstu słownie, przekształcając ją w liczebnik porządkowy/zbiorowy.
 10. Poddaj stopniowaniu wybrany z tekstu przysłówek odprzymiotnikowy.
 11. Wypisz z tekstu dowolny przymiotnik w rodzaju niemęskoosobowym.
 12.  Wypisz sześć spójników.
 13. Z wyrazami z zadania 12 ułóż notatkę na temat osoby, o której opowiada tekst. Objętość: 50-100 słów.
Print Friendly, PDF & Email