Szczęśliwa siódemka. Czasownik i jego odmiana. Imiesłowy

wpis w: polski8nowyrok | 0

Odmiana czasownika

 1. Fleksja to dział nauki o języku zajmujący się odmianą wyrazów.
 2. Kategorie gramatyczne to kategorie odmiany wyrazów.
 3. Czasownik ma 7 kategorii gramatycznych:  osoba, liczba, tryb (rozkazujący, przypuszczający, orzekający), czas, rodzaj, aspekt (dokonany i niedokonany), strona (czynna, bierna, zwrotna). 

strony-czasownika_51797 tryby-czasownika_51796

aspekt_czasowniki_dokonane_51801Maszynka aspektowa

Wybierz 4 z poniższych zadań:

 1. Co przydarzyło się małemu kotkowi? Użyj 7 czasowników dokonanych w czasie przeszłym i podkreśl je. 
 2. Moje życie za 40 lat. Użyj 7 czasowników niedokonanych w czasie przyszłym i podkreśl je. 
 3. Sprawozdanie z rocznej działalności kółka szachowego. Użyj 7 czasowników w stronie biernej i podkreśl je. 
 4. Instrukcja obsługi nożyczek. Użyj 7 bezokoliczników i podkreśl je. 
 5. W alternatywnej rzeczywistości. Gdybym był psem…  Użyj 7 czasowników w trybie przypuszczającym i podkreśl je. 

Sprawdź się!

Tworzenie i zastosowanie imiesłowów

 

Zasady tworzenia imiesłowów są następujące:
1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,
2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,
3) imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy) – od czasowników dokonanych,
4) imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc) tworzy się od czasowników niedokonanych.

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 1

 

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 2

 

 

 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu imiesłowów: 1, 2.

Bardzo ważne zasady dotyczące ortografii i interpunkcji w wypowiedzeniach z imiesłowami

1. ,,Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie.

2. ,,Nie” z imiesłowami przysłówkowymi piszemy rozdzielnie.

3. Wyjątkowo ,,nie” piszemy rozdzielnie z imiesłowem przymiotnikowym, gdy chcemy podkreślić wyraźne przeciwstawienie, np. „Ani nie myślący, ani nie pracujący…”

4. Przecinek między imiesłowami przymiotnikowymi stawiamy tylko wtedy, jeśli mamy do czynienia z wyliczeniem albo wprowadzeniem informacji dodatkowej, np. „Kupiłam nowy plecak, wykonany ze skóry”.

5. Imiesłowy przysłówkowe zawsze oddzielamy przecinkiem, np. „Rozmawiając ze mną, uśmiechał się”.

 

ZADANIA:

 1. Poszukujesz inżyniera do nadzorowania prac na budowie Legolandu w Swoszowicach. Napisz ogłoszenie. Użyj 11 imiesłowów przysłówkowych, podkreśl je i określ ich rodzaj.
 2. Napisz sprawozdanie z przebiegu zawodów sportowych. Użyj 11 imiesłowów przymiotnikowych, podkreśl je i określ ich rodzaj.
 3. Napisz streszczenie dowolnego filmu. Użyj 8 imiesłowów z przeczeniem „nie”, podkreśl je i określ ich rodzaj.

 

Imiesłowowa kuracja odchudzająca

Podane zdania przekształć w wypowiedzenia z imiesłowami. Jeśli się nie da, wyjaśnij przyczynę.

 1. Po ostatnim egzaminie odetchnął z ulgą.
 2. Kiedy o tym usłyszałem, wypuściłem gazetę z rąk.
 3. Zawsze lubiłem ludzi, którzy dotrzymują słowa.
 4. Powtórzyłam lekcje, gdy jechałam do szkoły.
 5. Przeczytałem to opowiadanie, gdy jechałem do babci.
 6. Wykorzystałem ogólne zamieszanie i wymknąłem się z sali.
 7. Kiedy wróciłem z próby, byłem całkiem wyczerpany.
 8. Ciekawa jest historia, która wiąże się z naszym miastem.
 9. Kiedy biegł korytarzem, nie zauważył rozlanej herbaty.
 10. Kiedy usłyszał o sprawdzianie, gazeta wypadła mu z rąk.
 11. Nagle usłyszałem cichy głos , który dochodził zza drzwi.
 12. Włosy, które opadały jej na ramiona, zasłaniały twarz.
 13. Kiedy wrócił ze szkoły, usiadł przed telewizorem.
 14. Kiedy odrabiałem lekcje, zadzwonił telefon.
 15. Po przeczytaniu książki doszedłem do wniosku, że jest ciekawa.
 16. Gdy myślałem o filmie, przypomniała mi się pewna zabawna historia.

Dopisz przeczenie „nie” .

Pewien pisarz nie znosił nudy i lubił płatać figle. Kiedyś wysłał do przyjaciela ……..podpisany telegram o następującej treści:” Sprawa wyszła na jaw. ……….zwlekając, uciekaj”. …………wyjaśniwszy dziwnej treści i ………..sprawdziwszy źródła informacji przyjaciel ten wyjechał. Taki finał był ………..oczekiwany.

Print Friendly, PDF & Email